diumenge, 2 de novembre de 2008

L'ORIGEN DEL CAMÍ DE CAVALLS

FOTO:
Travessant es Canal des Pou.
Tres Alqueries - Ciutadella de Menorca

ANTIGUITAT:
La documentació escrita més antiga trobada sobre el Camí de Cavalls, és del segle XVII on es confirma que el Camí de Cavalls ja l'empraven els seus avantpassats!!

Aquí podeu veure un petit recull de l'origen i documents existents sobre el Camí de Cavalls:

1331- Diversos autors situen l’origen del Camí de Cavalls cap a l’any 1331, relacionat amb la institució de les cavalleries per Jaume II de Mallorca, el 1300, obligant a mantenir un cavall armat per a la defensa i custodia de l’illa, i que: “va originar l’apertura d’un camí de circumvalació de Menorca que de bon principì no tenia altra indicació que els portells oberts en les pareds dels llocs pel lliure pas dels cavallers encarregats de vigilar la costa”

1373 i 1385- Al llibre Vermell, Pere IV rei d’Aragó, “...los caminos generales permanezcan abiertos, por los cuales las gentes puedan pasar é ir a los lugares, a los cuales tengan camino y hayan acostumbrado atravesar para disfrutar de las playas y pescar... bajo pena de quinientos florines de oro a cada uno que haga lo contrario”.

1683- Llibre del Reial Patrimoni, Causas de Naufragios de 1681 a 1686, el testimoni de l’alferes Bernat Arguimbau:
“lo que sé es que les possessions maritimas estan obligades en donar el Camí de Cavallers condret com se acostuma en la vorera del mar” i que “les possessions maritimas donen el Camí dels Cavallers a la vorera del mar conforme es consetud y he sentit dir á mos antepassats...”

ENTRE ELS SEGLES XVII al XIX-
Es construeixen al llarg de la costa menorquines talaies i torres de defensa costaneres, per la vigilància i la defensa de l’illa de les incursions pirates o militars contràries.
Aquestes torres doncs són posteriors a l’inici del Camí de Cavalls, encara que moltes es van construir a prop del camí per aprofitar d'arribar-hi amb facilitat.

1736- Durant la primera dominació anglesa, el governador Richard Kane considerà el Camí de Cavalls com un “Camí Reial” i ordenà de mantenir-lo net i transitable com sempre s’havia fet.

1758- (en plena dominació francesa 1756-1763) Baix el Govern del Comte de Lannion, es realitza “l’afirmat i eixamplament del camí de circumvalació o de Cavalls amb el fi de servir les bateries i atalayes de la costa...”
Carta als jurats de l’illa:
“Havent ja acabat de fer acomodar en la forma deguda el Camí de Cavalls, qui volta tota l’illa... Essent esta util, y necessari esper que V. Mag. Faran son dever...” (Arxiu Històric Municipal de Ciutadella).

1780- Primer planell trobat que conté el Camí de Cavalls, realitzat pel cartògraf Louis Stoki d’Arc de la Rochette.

1782- El Comte de Cifuentes, capità general de Menorca, “por cuanto conviene al Real Servicio que los caminos llamados de Cavallos esten abiertos y del todo libres y compuestos... de poderse libremente transitar por los mismos lugares por donde dichos caminos han siempre pasado con las marcas correspondientes y acostumbrado antiguamente...”

1972- La Delegació d’Hisenda: “en el inventario de Bienes del Estado aparece la Torre conocida por “Rambla”... para hacer constar registralmente el acceso mediante el antiguo camino de circunvalación, que unia a todas las Torres de Menorca, el cual se conoce con el nombre de “Camí de Cavalls”.
Igualment, al registre de la propietat, figuren les altres torres de defensa costaneres.

Nota final: Als diferents arxius municipals i històrics de Menorca, existeixen moltíssims de documents, tants civils com militars, sobre el Camí de Cavalls i el seu ús públic. La majoria són a partir del segle XVIII i per açò alguns autors, mancats d’altres documents, deien que els anglesos o francesos van fer el Camí de Cavalls, quan aquests només realitzaren una reconstrucció i rehabilitació del vell camí. Com també ho argumentà en Francesc Hernàndez Sanz.
Però com s’ha vist més amunt al segle XVII, concretament el 1683, l’alferes Bernat diu que el Camí de Cavalls ja l’empraven els seus avantpassats, i fins tot, en Richard Kane el 1736, diu que el vol transitable com sempre s’havia fet.
Unes referències molt importants, les quals donen peu i ens poden fer arribar fàcilment a la hipòtesis de Rafael Oleo i Quadrado, l’Arxiduc Lluís Salvador d’Austria, Francesc Martí i Camps i Josep Mascaró Pasarius, que situen l’origen del Camí de Cavalls cap a l’any 1331.
I, encara que faltin documents que certifiquin aquesta data, queda ben clar que el Camí de Cavalls no és del segle XVIII i que és molt anterior a les dominacions franceses i ingleses. Al segle XVII es confirma que ja s'emprava antigament...